Riksmöte Sverok del 1 - intro

redigerade november 2016 i Föreningen

Under helgen 18-20 november håller Sverok sitt riksmöte. 101 ledamöter för 3600 föreningar och 101 000 (!) medlemmar träffas under en helg. Som medlemsförening i Sverok är vi i år direkt representerade av mig. Jag är utsedd till ombud av styrelsen och därigenom dig som medlem. Vi har, via mitt deltagande, rösträtt i frågor som påverkar Sveroks framtid för de kommande 2-5 åren. Inför mötet har Sverok skickat ut handlingar för frågor som alla föreningar kommer rösta för. Den här posten är till för att ge dig som medlem en chans att yttra dig i frågorna innan omröstning sker. 

Du hittar handlingarna i sin helhet här. Det är 181 sidor. Mina anteckningar kan du läsa här.

Med den här posten kommer jag presentera varje punkt på mötet och förtydliga hur jag kommer att lägga min röst i de frågor där vi har rösträtt. Tänk på att det är genom min förståelse och mina värderingar jag läser handlingarna. Det jag lyfter fram kanske inte är det viktigaste för dig som medlem. Är det några tveksamheter, gå alltid till grunddokumentet och läs vad som står i sin helhet.

P.g.a. originaldokumentets längd har jag delat upp min förkortning i delar.

Del 1 - intro
Del 2 - Motioner
Del 3 - motioner forts.
Del 4 - verksamhetsplan, styrelse och avslut

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

§2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Handlingar: Lista över valda ombud och reserver.

Huvudyrkande: fastställa röstlängden

Rogers röst: Bifall

§3 MÖTETS BESLUTSMÄSSIGHET

Handlingar: Beslutsmässighetsberättelse

Huvudyrkande: mötet ska räknas som beslutsmässigt.

Rogers röst: bifall

§4 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Handlingar: Information om mötesfunktionärer

Huvudyrkande:

1 ...... välja Anna Westerling till mötesordförande
2 ...... välja Mattias Bjärnemalm till vice mötesordförande
3 ...... välja Christer Pettersson till mötessekreterare
4 ...... välja Max Horttanainen till vice mötessekreterare samt VoteIT-ordförande
5 ...... välja Tobias Landén till demokratifrämjare
6 välja 2 justerare
7 välja 3 rösträknare

Rogers röst: Bifall

§5 ADJUNGERINGAR

Handlingar: Information om adjungeringar

Huvudyrkande:
1 ...... alla som är på Riksmötet i egenskap av utsedd distriktsstyrelserepresentant adjungeras till mötet med yttrande- och förslagsrätt.
2 ...... alla övriga som är inbjudna till Riksmötet och är på plats adjungeras till mötet med närvarorätt. 

Rogers röst: Bifall 1-2

§6 FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING

Handlingar: Förslag till mötesordning

Huvudyrkande: fastslå mötesordningen enligt Förslag till mötesordning.

Rogers röst: Bifall.

§7 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Handlingar: Förslag på dagordning

Huvudyrkande: fastställa dagordningen.

Rogers röst: Bifall

§8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Handlingar: Verksamhetsberättelse för 2015

Huvudyrkande: lägga Verksamhetsberättelse för 2015 till handlingarna.

Rogers röst: Bifall

§9 EKONOMISK BERÄTTELSE 2015

Handlingar: Ekonomisk berättelse för samt 2015 Årsredovisning 2015 Huvudyrkande: 

1 ...... lägga Ekonomisk berättelse för 2015 till handlingarna.
2 ...... lägga Årsredovisning 2015 till handlingarna.

Rogers röst: Bifall

§10 REVISIONSBERÄTTELSE 2015

Handlingar: Revisionsberättelse 2015

Huvudyrkande: lägga Revisionsberättelse 2015 till handlingarna.

Rogers röst: Bifall.

§11 ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 2015

Handlingar: Information om ansvarsfrihet

Huvudyrkande: att bevilja styrelsen för 2015 ansvarsfrihet.

Rogers röst: Bifall

§12 VERKSAMHETSRAPPORT 2016

Handlingar: Versamhetsrapport för 2016

Huvudyrkande: lägga Verksamhetsrapport för 2016 till handlingarna.

Rogers röst: Bifall

§13 EKONOMISK RAPPORT 2016

Handlingar: Ekonomisk rapport 2016

Huvudyrkande: lägga Ekonomisk rapport 2016 till handlingarna

Rogers röst: Bifall.

§14 REVISIONSRAPPORT 2016

Handlingar: Revisionsrapport för 2016

Huvudyrkande: lägga Revisionsrapport för 2016 till handlingarna.

Rogers röst: Bifall.

§15 AVREGISTRERINGAR

Handlingar: Lista avregistreringshotade föreningar 2016.

Huvudyrkande: 

förening på Lista avregistreringshotade föreningar 2016 avregistreras som medlemsförening i Sverok 1 februari 2017 om den inte innan dess rapporterat verksamhet, årsmöte eller minst tre medlemmar för 2016 eller 2017. 

Rogers röst: Bifall (Samspel är inte med på listan)


Logga in eller registrera för att kommentera.