Riksmöte Sverok del 2 - motioner

redigerade november 2016 i Föreningen

Detta är en fortsättning på min sammanfattning av Sveroks Riksmöteshandlingar. Vid frågor eller kommentarer hänvisa alltid till originalhandlingarna.

Del 1 - intro
Del 2 - Motioner
Del 3 - motioner forts.
Del 4 - verksamhetsplan, styrelse och avslut

§16 MOTION: SVEROKARE PÅ MARS – SVEROKS STRATEGI 2017–2021

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Sverokare på Mars – Sveroks strategi 2017–2021

Huvudyrkande: att Sveroks strategi för 2017–2021 fastställs enligt förslag.

Rogers röst: Bifall

§17 MOTION: SVEROKS VÄRDEGRUND

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Sveroks värdegrund

Huvudyrkande: att Sveroks värdegrund fastställs enligt förslag.

Rogers röst: Bifall.

§18 MOTION: FÖRTYDLIGANDE AV SYFTET

Av: Fanny Nordgren (Female Arena) och Adam Sääf (Malmö Figurspelsförening)

Handlingar: Motion: Förtydligande av syftet

Huvudyrkande: 

att 3§ i Sveroks stadgar utökas med följande tillägg: “... och annan närliggande hobbyverksamhet.”

Förbundsstyrelsens yrkande: avslag på motionen

Rogers röst: Avslag.

§19 MOTION: FLER UNGA PÅ RIKSMÖTET

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Fler unga på Riksmötet

Huvudyrkande: att formulera om §63 

från: 

“§63 De första etthundraen (101) personerna på valresultatslistan är riksmötesombud, resterande personer är riksmötesreservombud. Då riksmötesombud inte finns att uppta i röstlängd på riksmöte ersätter riksmötesreservombud i ordning efter placering på valresultatlistan.” 

till: 

“§63 De första 101 personerna på valresultatslistan är riksmötesombud, resterande personer är riksmötesreservombud. Om antalet riksmötesombud som är yngre än 26 år uppgår till minst 61 riksmötesombud fastställs listan. Om inte flyttas riksmötesreservombud som är yngre än 26 år uppåt i valresultatslistan, i den ordning de blivit valda, tills mängden riksmötesombud yngre än 26 år uppgår till minst 61. Om det inte finns minst 61 riksmötesombud yngre än 26 fastställs valresultlistan ändå. De riksmötesombud, äldre än 25, som flyttats ned i valresultatlistan blir då enligt inbördes turordning de första riksmötesreservombuden på valresultatlistan. Personens ålder räknas per den 31 december innevarande år för valet. Då riksmötesombud inte finns att uppta i röstlängd på riksmöte ersätter riksmötesreservombud i ordning efter placering på valresultatlistan.”

Rogers röst: Bifall.

§20 MOTION: GÖR DET ENKLARE ATT VARA UNG

Av: Malcolm Nihlén-Green (Malmö e-sport)

Handlingar: Motion: Gör det enklare att vara ung

Huvudyrkande:

1 ...... att Sverok ska erbjuda föreningar styrelse-, valberedning- och revisorutbildningar. 
2 ...... att föreningar i Sverok ska kunna starta ett bankkonto med minderåriga firmatecknare. 
3 ...... att förbundet ska arbeta för att öka andelen unga på Riksmötet. 
4 ...... att en föreningsstyrelse måste bestå av minst 60% unga för att vara bidragsberättigade.

Förbundsstyrelsens yrkande:

5 ...... att Sverok skapar en ny struktur för befintligt och nytt utbildningsmaterial som är till för alla nivåer i Sverok. 
6 ...... att Sverok arbetar för att föreningsstyrelser med personer yngre än 16 år ska få tillgång till egna föreningsbankkonton. 
7 ...... anser yrkande 3 i motionen besvarat 
8 ...... yrkar avslag på yrkande 4

Rogers röst: Avslag 1, 2, 4
Bifall 5, 6
7 förklarar 3 redan besvarat.

§21 MOTION: E-SPORTENS FRAMTID

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: E-sportens framtid

Huvudyrkande: 
1 ...... att Sverok startar ett förbund vars syfte är att organisera e-sporten och söka medlemskap i Riksidrottsförbundet.
2 ...... att den första att-satsen skrivs in i verksamhetsplanen för 2017

Rogers röst: Bifall

§22 MOTION: ÖKA SAMARBETET MELLAN SVEROKS VERKSAMHETSGRENAR

Av: Fanny Nordgren (Female Arena)

Handlingar: Motion: Öka samarbetet mellan Sveroks verksamhetsgrenar
Huvudyrkande: 1 ...... att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att under 2017 arbeta för sätt att främja samarbeten mellan föreningar samt verksamhetsgrenar

Förbundsstyrelsens yrkande:

2 ...... avslag på motionen

Rogers röst: Avslag 

§23 MOTION: STADGEÄNDRING – OMKASTAD NOMINERINGSPROCESS INFÖR FÖRTROENDEVAL

Av: Förbundsstyrelsen

Handlingar: Motion: Stadgeändring - omkastad nomineringsprocess inför förtroendeval

Huvudyrkande: 

att nuvarande stadgetext: 

§ 45 Förslag till riksmöte som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före riksmöte är motion. Varje annat inkommet förslag till riksmöte är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på riksmöte från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före riksmöte. 

§ 46 Riksmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på Riksmötet. 

ändras till: 

§ 45 Förslag till riksmöte som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före riksmöte är motion. Varje annat inkommet förslag till riksmöte är övrig fråga. 

§ 46 Nominerad till stadgemässiga val förrättade på riksmöte från annan än valberedning skall senast (6) veckor före Riksmötet lämna besked till valberedningen om nomineringen godtas. 

Riksmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade som accepterat nominering till respektive val. Om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på Riksmötet. 

Rogers röst: Bifall.


Logga in eller registrera för att kommentera.