Riksmöte Sverok del 4 - verksamhetsplan, styrelse och avslut

redigerade november 2016 i Föreningen

Detta är sista delen på min sammanfattning av Sveroks Riksmöteshandlingar. Vid frågor eller kommentarer hänvisa alltid till originalhandlingarna.

Del 1 - intro
Del 2 - Motioner
Del 3 - motioner forts.
Del 4 - verksamhetsplan, styrelse och avslut

§31. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Handlingar: Sveroks verksamhetsplan för 2017

Huvudyrkande: verksamhetsplanen för 2017 fastställs enligt underlaget.

Rogers röst: Bifall

§32. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2017

Handlingar: Förslag till budget 2017

Huvudyrkande: fastställa budget 2017 enligt Förslag till budget 2017.

Rogers röst: Bifall

§33. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2017

Handlingar: Fastställande av avgifter för 2017

Huvudyrkande: avgiften som varje förening ska betala till förbundet ska bestå av en fast summa på 0 kr och en rörlig avgift på 0 kr per medlem i föreningen.

Rogers röst: Bifall.

§34. BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN 2017

Handlingar: Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen 2017

Huvudyrkande: antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 2017 fastslås till sex stycken (utöver förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare).

Rogers röst: Bifall.

§35. FASTSTÄLLANDE AV ARVODERING 2017

Handlingar: Fastställande av arvodering 2017

Huvudyrkande: 

Valberedningen yrkar att 

1 ...... förbundsordförande och förbundssekreterare ska vara heltidsarvoderade under 2017. 

2 ...... samma villkor för arvodering ska gälla under 2017 som gällt under 2016.

Rogers röst: Bifall.

§36. VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE FÖR 2017

Handlingar: Inledning till valberedningens förslag; Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017; Alla nominerade till förbundsstyrelsen 2017

Huvudyrkande: 

1 ...... välja Alexander Hallberg till förbundsordförande 

2 ...... välja Cecilia Hällstrand till vice förbundsordförande 

3 ...... välja Tjarls Metzmaa till förbundssekreterare 

4 ...... välja Anna Erlandsson till ledamot 

5 ...... välja Alexandra Hjortswang till ledamot 

6 ...... välja Sebastian Krantz till ledamot 

7 ...... välja Sam Schönbeck till ledamot 

8 ...... välja Elisabeth ”Jenna” Yeung till ledamot 

9 ...... välja Albin Westermark till ledamot

Rogers röst: Bifall

§37. VAL AV VALBEREDARE FÖR 2017

Handlingar: Valberedningens förslag till valberedning 2017; Alla nominerade till valberedare 2017

Huvudyrkande: 

1 ...... välja Oliver Andersin till valberedare 

2 ...... välja Richard Brorson Moreau till valberedare 

3 ...... välja Andreas Hansen till valberedare 

4 ...... välja Sanna Hedlund till valberedare 

5 ...... välja Linnea Risinger till valberedare 

6 ...... välja Johanna Taller till valberedare

Rogers röst: Bifall.

§38 VAL AV REVISORER FÖR 2017

Handlingar: Valberedningens förslag till revisorer 2017; Alla nominerade till verksamhetsrevisor 2017

Huvudyrkande: 

1 ...... välja Lloyd Baltz till verksamhetsrevisor 

2 ...... välja Andreas Hallqvist till verksamhetsrevisor 

3 ...... välja Alexander Wallin till verksamhetsrevisorsersättare (ersätter Lloyd Baltz) 

4 ...... välja Myke Ripa till verksamhetsrevisorsersättare (ersätter Andreas Hallqvist) 

5 ...... välja Johan Rönnkvist till revisor (auktoriserad revisor) 

6 ...... välja Monica Hedberg till revisorsersättare (auktoriserad revisor, ersätter Johan Rönnkvist)

Rogers röst: Bifall

§39. ÖVRIGA FRÅGOR

§40 ORDET FRITT

§41. MÖTETS AVSLUTANDE

Logga in eller registrera för att kommentera.