Motion: Stadgeändring - medlemskap

redigerade januari 2017 i Föreningen

Följande är en motion som blivit inskickad till styrelsen inför årsmötet. Kommentera och kom med förslag på hur den kan förändras. Skicka in dina egna motioner till styrelsen@samspel.nu. 

Av: Styrelsen

Bakgrund

Vid administration av medlemmar och avgifterna som hör till har vi uppmärksammat att stadgarna som styr medlemskapet upplevs som svårtolkade. Det gäller specifikt styckena om tid, medlemsavgift och utträde ur förening.

Syfte

Förslaget syftar till att förtydliga stadgarna som beskriver medlemskap i Samspel. Tanken är att underlätta för den enskilde medlemmen så att det inte längre är någon fråga om vad som krävs för att bli medlem eller hur länge medlemskapet gäller.

Förslag

Vi föreslår en omformulering av stadgarna där det framgår att en person är medlem fram till årsskiftet och att medlemsavgiften måste vara betald för att personen ska räknas som medlem. Formuleringen utgår från de uppdaterade standardstadgar som Sverok tillhandahåller medlemsföreningar.

Yrkande

1…att nuvarandre stadgetext

Ӥ7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.”

ändras till

Ӥ7 Medlemskap

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.

Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift.

Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning.

Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§8 Avslutande av medlemskap

Medlemskapet gäller tills vidare.

En medlem som vill gå ur föreningen ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning.

Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.”
Logga in eller registrera för att kommentera.