Förslag Verksamhetsplan 2017

Följande är det förslag till verksamhetsplan som styrelsen kommer lägga fram vid årsmötet. Diskutera gärna om det är något ni saknar eller vill se förtydligat för att kunna ta ställning.

Mål för verksamhetsåret

Samspels medlemmar är vår viktigaste resurs. Med initiativrika och drivna människor får vi en utvecklande och aktiv förening. Samspels explosiva tillväxt under 2016 är följden av ett hårt arbete med värvning av spelintresserade människor i alla åldrar. Detta arbete behöver fortsätta för att vi ska få se fler spektakulära evenemang med spel som utgångspunkt. Under 2017 ska vi nå fler personer och fokus vid rekrytering behöver fortsatt ligga på unga och kvinnor. Det är också av största vikt att personer känner att de vill bli medlemmar. Slutligen är det viktigt att få varje medlem att känna sig välkommen och att alla känner att de vill och kan bidra till föreningens verksamhet och fortsatta utveckling.

Medlemsantal

1: Föreningen ska ha minst 100 medlemmar där minst 60% är ungdomar och minst 40% är kvinnor.

2: Se över sättet på vilket en person ansöker om medlemskap samt utvärdera olika typer av medlemskap.

3: Aktivt arbeta för att förtydliga vad varje individ bidrar med genom sitt medlemskap i Samspel.

De evenemang vi för närvarande håller har fått fäste både bland medlemmar och för personer som ännu ej är medlemmar. Med ett ökat antal medlemmar med olika bakgrund och intresse kan föreningen göra fler nya evenemang som lockar än fler typer av människor. Där samlarkortspel och figurspel idag utgör föreningens kärnverksamhet ska vi utveckla verksamheten kring fler typer av spel.

Evenemang

1: Under året anordna 2 spelträffar varje månad som är öppna för allmänheten och som inte utgår från samlarkortspel eller figurspel.

2: Under kulturnatten anordna ett Escape the Room tillsammans med Teatersmedjan och Brädspels­kaféet.

Ekonomi

Ekonomi ska inte begränsa verksamheten. Finns det bra idéer och engagemang så finns det få hinder att genomföra fantastiska spelträffar, tävlingar och andra tillställningar. För de evenemang som behöver gå utöver det vanliga ska föreningen aktivt söka medel från nya finansiärer. Föreningen har under 2016 huserat billigt i de lokaler vi nyttjat och vi har växt utan att se över arbetsbelastning. För att inte bli överraskade behöver vi arbeta pro-aktivt för att finansiera vår fortsatta långsiktiga verksamhet.

1: Utvärdera befintlig finansiering och söka ny finansiering som behövs vid kortsiktiga projekt: Evenemang, tävlingar, resor.

2: Aktivt söka medel för de långsiktiga regelbundna kostnader som kommer att åläggas föreningen: Lokalhyra, revision, administration.

Logga in eller registrera för att kommentera.