Årsmöte

Från Samspel
Hoppa till: navigering, sök

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Här tar medlemmarna gemensamt beslut kring föreningens verksamhet och stadgar.

Struktur

Enligt Samspels stadgar har medlem rätt att delta på och rösta under årsmötet. För årsmötet gäller att kallelse och handlingar går ut senast 2 veckor innan utsatt datum.

Terminologi

Acklamation

Det vanligaste sättet att fatta beslut på. När ordförande frågar om ett yrkande säger du högt och tydligt ”Ja!” om du vill att det ska bifallas eller avslås.

 • Ajournera - Att ta paus i mötet. Vi skjuter på mötet i några minuter.
 • Att-sats - En mening som utgör yrkandet i en motion, dvs det som vi röstar om.
 • Avslag - Att neka ett yrkande, dvs att inte godkänna förslaget. Röstning om avslag sker alltid efter röstning om bifall.
 • Beslut - Mötet ”går till beslut” innan faktisk omröstning. Detta sker genom acklamation där ordförande frågar om mötet är redo att gå till beslut.
 • Bifall - Att godkänna ett yrkande vid omröstning. Röstning om bifalll sker alltid före röstning om avslag.
 • Bordläggning - Att skjuta upp en fråga till ett senare möte.
 • Dagordning - Listan över punkter som vi behandlar på mötet.
 • Enkel majoritet - Mer än hälften av de lagda rösterna i en omröstning.
 • Enhälligt - När alla på möstet röstar likadant.
 • Firmatecknare - Person som har rätt att teckna avtal eller göra utbetalningar i föreningens namn.
 • Förtroendevalda - De som röstas fram till styrelseposter, valberedning samt revisorer.
 • Justera/justerare – Kontrollera att protokollet för mötet stämmer med vad som beslutades. Protokollet är giltigt först efter justering.
 • Jämkning – När två yrkanden slås samman av de som lagt förslaget. Mötesordföranden kan föreslå jämkning innan beslut.
 • Kallelse – Det meddelande du ska ha fått i god tid innan mötet så att du vet att det är möte, när det är möte och var det är möte.
 • Kontrapropositionsvotering – Förutom att vara det längsta ordet i den här listan är det en process där motstående yrkanden ställs mot varandra för att få fram ett slutligt yrkande att rösta om. Propositionsordningen bestäms av ordföranden och beslutas av mötet.
 • Ledamot – Person som valts att sitta i styrelsen.
 • Lägga något till handlingarna – Innebär att frågan skrivs ned i protokollet utan vidare diskussion eller beslut. Ofta handlar det om rapporter från styrelse och revisorer.
 • Mandatperiod – Tidsperiod som förtroendevald. Vi kommer mest ha mandatperioder som sträcker sig fram till nästa årsmöte.
 • Motion – Förslag som skickats till årsmötet av medlem, styrelse, valberedning eller revisor.
 • Motionsstopp – Det går inte längre att skicka in motioner. För årets möte är denna gräns 31 januari.
 • Nominering – Ett förslag på personer som ligger till grund för förtroendeval.
 • Omröstning – Kan vara antingen öppen med handuppräckning eller sluten med lappar. I personval är det sluten omröstning, men mötesdeltagare kan begära sluten omröstning i alla frågor – sluten votering.
 • Ordningsfråga – En fråga som gäller strukturen på mötet. Går före alla i talarlistan.
 • Paragraf – Ett stycke i föreningens stadgar.
 • Plenum – Alla med rösträtt samlas i samma rum för att diskutera.
 • Presidium – De som leder mötet (mötesordförande, sekreterare, rösträknare)
 • Protokoll – Det dokument som sekreteraren skriver som visar alla beslut vi fattar på årsmötet.
 • Replik – Kort inlägg av person som känner sig personligt påhoppad. Replik går före talarlistan och får endast bemöta påhoppet, inte föra argument kring frågan.
 • Revision/revisor – Granskning av styrelsens verksamhet under året.
 • Röstlängd – Lista med de som får rösta.
 • Sakuppysning – Fakta som kan vara av nytta för pågående diskussion. Går före talarlistan och får endast upplysa, inte argumentera.
 • Stadgar – De regler som styr hur Samspel fungerar, vem som kan bli medlem etc. Det är bara årsmötet som kan ändra i stadgarna.
 • Suppleant – Personer som ersätter ordinarie ledamot om de skulle vara frånvarande vid styrelsemöte.
 • Talarlista – Lista över de som vill tala i en viss fråga. Ordföranden håller koll på talarlistan.
 • Verksamhetsplan – Den plan som styrelsen ska arbeta utefter under kommande år.
 • Verksamhetsberättelse – Redogörelse fråns tyrelsen över vad som hänt under året.
 • Votering – Omröstning. Skiljer sig från acklamation i det att en mötesdeltagare begär votering (handuppräckning) eller sluten votering (lappar) t.ex. om hen uppfattar beslutet annorlunda än ordförande.
 • Yrkande – Ett annat ord för förslag. Det är yrkanden vi röstar om på årsmötet. Det går att tillföra yrkanden på motioner under mötet.
 • Yrkandestopp – Det går att sätta tidsstopp för nya yrkanden. Under det här mötet är det fram till beslut.
 • Övrig fråga – En motion som inkommer under sittande möte efter motionsstopp. För att bifallas måste frågan få två tredjedelars majoritet. Om det gäller stadgeändring måste mötet enhälligt bifalla frågan.


Mötespresidium

Under årsmötet väljs ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare. Dessa personer håller i årsmötet och ser till att det går till på ett rättvist och demokratiskt sätt.